Kişisel Verilerin Korunması Kanunu

ER-ÇİM-SAN HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ olarak, 6698 SAYILI Kişisel Verilerin Korunması Kanunu(‘KVKK’) uyarınca ; veri sorumlusu sıfatıyla hangi amaçlarla işlenebileceğini,depolanıp muhafaza edileceğini, yeniden düzenleneceğini, kanunen bu kişisel verileri talep etmeye yetkili olan kurumlar ile paylaşılacağını ve KVKK’nın öngördüğü şartlarda,yurt içinde 3. kişilere aktarılacağını, devredileceğini,sınıflandırılabileceğini ve KVKK’da sayılan sair şekillerde işlenebileceğini bildiririz.
Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları
Bu politikanın temel amacı KVKK da öngörülen temel ilkelere uygun olarak ER-ÇİM-SAN HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ tarafından hukuka uygun bir şekilde kişisel veri işleme faaliyeti ve kişisel verilerin korunmasına yönelik benimsenen sistemler konusunda açıklamalarda bulunmak, bu kapsamda Şirket Hissedarları’nın, Şirket Yetkilileri’nin, Ziyaretçilerimizin, Çalışan Adaylarının, İş ortağımız olan Kurumların Çalışanlarının, Hissedarlarının ve Şirket Yetkililerinin, Stajyerlerimizin, Üçüncü Kişilerin ve Varoluş kaynağımız Çalışanlarımızın başta olmak üzere Kişisel verileri şirketimiz tarafından işlenen kişileri bilgilendirerek şeffaflığı ve saydamlığı sağlamaktır.
Ayrıca; 
Erçimsan Holding’in yürüttüğü ticari faaliyetlerinin mevzuata ve Şirket politikaları doğrultusunda ilgili birimler tarafından tespit edilmesi, planlanması ve yürütülmesi,
Erçimsan Holding’in İnsan Kaynakları politikalarının yürütülmesi,
Erçimsan Holding’in ticari itibarının ve oluşturduğu güven duygusunun korunmasını sağlamaktır. 
 
Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi
Kişisel verileriniz faaliyetlerimizi yürütmek amacıyla şirketimiz tarafından farklı kanallarla ve mevzuata ve şirket politikalarına uyumun sağlanması hukuki sebeplerine dayanılarak toplanmaktadır. Kişisel verileriniz, KVKK tarafından öngörülen temel ilkelere uygun olarak, KVKK madde 5 ve madde 6’da belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında işbu Aydınlatma Metninde belirtilen amaçlarla da işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.
Kişisel Verilerin Aktarılması
Kişisel verileriniz; KVKK tarafından öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve KVKK madde 5 ve madde 6’da belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde, Erçimsan Holding tarafından yukarıda belirtilmiş kişisel verilerin işlenme amaçları dahilinde; iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, hissedarlarımıza, kanunen yetkili kamu kurumlarına ve özel kişilere KVKK madde 8 ve madde 9 çerçevesinde aktarılabilmektedir.
Veri Sahibi Olarak KVKK’nın 11. Maddesinde Sayılan Haklarınız Nelerdir?
Kişisel verisi işlenen gerçek kişilerin KVKK’nın 11. Maddesi uyarınca sahip olduğu haklar aşağıdaki gibidir;
Herkes, veri sorumlusuna başvurarak kendisiyle ilgili;
a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
e) 7 nci maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme,
haklarına sahiptir.
Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı www.ercimsan.com.tr adresinde başvuru formunu doldurarak, formun imzalı bir nüshasını, ERÇİMSAN HOLDİNG A.Ş Lalapaşa Mah.Kazım Karabekir Cad. ER-ÇİM-SAN Plaza No:78 Erzurum/ Türkiye adresine veri sahibinin kimliğini tespit edici belgeler ile birlikte bizzat elden iletilebilir, noter kanalıyla veya KVK Kanunu’nda belirtilen diğer yöntemler ile gönderilebilir veya ilgili form ercimsan.holding@hs03.kep.tr adresine güvenli elektronik imzalı olarak iletilebilirsiniz.